Pagalba pildant skiltį „Kvalifikacijos kėlimas psichologijos srityje per pastaruosius 10 metų“

Kvalifikacijos kėlimo sritis

Galimi įrodantys dokumentai

Valandų skaičiavimas

Sertifikuojamas dalyvavimas kursuose ar seminaruose

Dalyvavimo sertifikatas ar pan

Įrašomos dalyvavimo sertifikate nurodytos valandos

Naujų specifinių įgūdžių įgijimas darbo metu

 

Vadovo pasirašyta pažyma, patvirtinanti naujų įgūdžių įgijimą (jei tokios galimybės nėra, pridedamas paties pareiškėjo pasirašytas naujų įgūdžių įgijimo proceso aprašymas)

remiantis paties pareiškėjo vertinimu

Sertifikuotas dalyvavimas supervizijose/intervizijose

 

Dalyvavimo pažymėjimas / raštiškas supervizoriaus patvirtinimas ar pan.

įrašomos dalyvavimo pažymėjime / supervizoriaus patvirtinime nurodytos valandos

Formaliai pripažįstamas kitų supervizavimas

 

Supervizoriaus pažymėjimas ar diplomas / programos,  kurios rėmuose vykdomos supervizijos, vadovo raštiškas patvirtinimas

įrašomos supervizavimo valandos

Sertifikuojamas dalyvavimas profesinėse ar mokslinėse konferencijose

Dalyvavimo sertifikatas

įrašomos dalyvavimo sertifikate nurodytos valandos

Buvimas mokslinių publikacijų autoriumi/recenzentu:

 

Publikacijų sąrašas / publikacijos kopija / publikacijos internetinė nuoroda ar pan.; redakcijos patvirtintas recenzuotų publikacijų sąrašas

1) straipsnio, knygos/vadovėlio autorystė užsienio kalba – 30 val.

2) straipsnio, knygos/vadovėlio autorystė lietuvių kalba – 20 val.

3) straipsnio/pranešimo konferencijai  recenzavimas užsienio kalba – 10 val.

4) straipsnio/pranešimo

5) knygos/vadovėlio recenzavimas užsienio kalba – 10 val. už 1 spaudos lanką (spaudos lankas – 24 psl. spausdinto teksto  arba apie 40 000 spaudos ženklų)

6) knygos/vadovėlio recenzavimas lietuvių kalba – 5 val. už 1 spaudos lanką (spaudos

Pranešimai profesinei auditorijai

Pranešimo skaitymą ar seminaro vedimą patvirtinantis renginio organizatorių sertifikatas ar pažymėjimas / konferencijos pranešimų santraukų leidinio kopija / renginio programos kopija ar pan.

1) žodinis ar stendinis pranešimas užsienio kalba – 15 val.

2) žodinis ar stendinis pranešimas lietuvių kalba – 10 val.

Psichologinių žurnalų ar knygų redagavimas

 

Žurnalo ar knygos puslapio, kur nurodyta redakcinės kolegijos sudėtis ar redaktorius, kopija

1) žurnalų ar knygų redagavimas užsienio kalba – 15 val. už 1 spaudos lanką (spaudos lankas – 24 psl. spausdinto teksto  arba apie 40 000 spaudos ženklų)

2) žurnalų ar knygų redagavimas lietuvių kalba – 10 val. už 1 spaudos lanką (spaudos lankas – 24 psl. spausdinto teksto  arba apie 40 000 spaudos ženklų)